Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

A.E. Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà

Anem al cau, anem a peu...

Arrodoniments_eslogan

Els cinc dinamismes

Els dinamismes del mètode es desenvolupen en el si del projecte de grup i és és el cap qui vetllarà perquè siguin els elements dinamitzadors de fons en tot moment. Serà així, utilitzant aquesta eina per donar el protagonisme actiu als nois i a les noies, com s’aconseguirà una educació basada en la descoberta, que provoca canvis d’actituds i un compromís d’actuació.:

EL PETIT GRUP:

És l’element personalitzador i socialitzador per excel·lència, prou ampli com perquè pugui permetre un cert nivell d’organització i un elevat sistema d’intercanvi, però alhora prou reduït com perquè cada noi i noia se senti acollit i valorat, pugui trobar el seu lloc, realitzar una funció concreta i aprendre a responsabilitzar-se de la tasca conjunta. El diàleg, la confrontació d’opinions i el treball en equip porten a l’adquisició d’actituds de col·laboració, respecte, tolerància, valoració de la diversitat i comprensió.

EL PROGRÉS PERSONAL:

És l’objectiu bàsic de tota intervenció educativa i comporta, per part de l’educador, l’atenció personalitzada a cada noi i noia tot fent un seguiment seriós i mostrant de forma explícita la seva superació en el terreny de la relació amb els altres i l’entorn, el domini de tècniques concretes, el canvi d’actituds, etc. Comporta demanar a cada noi i noia una revisió de la seva manera de relacionar-se amb els companys, la seva aportació al grup, les seves ganes de continuar. Cada nova responsabilitat i cada nova situació generaran noves necessitats d’aprenentatge i es dinamitzarà el progrés.

EL COMPROMÍS:

Representa un gest personal de responsabilització davant del grup i es manifesta en les cada vegada més exigents responsabilitats que el noi o noia assumeix des de la seva entrada al grup. Aquesta responsabilitat creixent és la que autoeduca la persona i per la qual apostem com a element bàsic en l’educació que volem donar. Així, considerem de gran importància l’explicitació del compromís, el qual implica l’acceptació i integració plena al grup i l’assumpció personal dels valors de la llei escolta i guia.

EL JOC INSTITUCIONAL:

Potencia el protagonisme de la persona i l’aprenentatge i pràctica del joc democràtic. El repartiment de les funcions, responsabilitats i àmbits de decisió habitua els nois i les noies al joc democràtic. Això impulsa la maduració de les persones individualment i solidàriament responsables. Les institucions de la unitat són creades per a ésser dotades del contingut real que el projecte els atorga, i al mateix temps forneixen un dels principis bàsics de la pedagogia escolta i guia: educar en el joc democràtic i, amb això, fonamentar diferents actituds personals i socials.

LA FRATERNITAT UNIVERSAL:

Donarà a totes les activitats la dimensió d’obertura, solidaritat i esperit de servei. A partir de la descoberta i la relació directa amb l’entorn més immediat, d’una manera progressiva, els nois i les noies arribaran a conèixer, valorar i comprometre’s amb realitats d’abast més ampli. El trinomi descoberta-compromís-servei sintetitza els objectius de la nostra intervenció educativa. La descoberta d’una realitat concreta demanarà un compromís al jove per realitzar un servei de cara a la transformació i millora d’aquella realitat.

 

Text extret de la pàgina de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya